อัตราค่าบริการ

อัตราค่าบริการ ดังนี้

รูปแบบการให้บริการ
แปลภาษาเกาหลีเป็นไทย

ราคาเริ่มต้นที่ 550 บาท/หน้า

**ขึ้นอยู่กับความยาวของงานต้นฉบับที่จะแปล

แปลภาษาไทยเป็นเกาหลี

ราคาเริ่มต้นที่ 650 บาท/หน้า

**ขึ้นอยู่กับความยาวของงานต้นฉบับที่จะแปล

***ทั้งนี้เราจะประเมินราคาให้ทราบภายใน 30 นาทีหลังได้รับไฟล์ต้นฉบับที่จะแปล เพื่อประกอบการติดสนใจ

img